☘💫لبیک یاحسین(ع)💫☘


🔹اربعین پای پیاده حرمت می چسبد

🔸پای تاول زده زیر علمت می چسبد


🔹همه لذت دنیا به دلم تار شده

🔸یک سفر پای پیاده حرمت می چسبد

ااا