سایت طایفه هوت رخشانی نوشت:از شهرستان دلگان که 15 کیلومتر در مسیر جاده زهکلوت استان کرمان میروی به روستائی میرسی به اسم چاه محمد،به چاه محمد که رسیدی ازاهالی روستا اسم وآدرس دلگان قدیم را می پرسی همه آدرس آن را بلدندچون بزرگان آنها در آنجا زندگی کرده اندبله آدرس حدود 2کیلومتری جنوب روستا می باشد...

در محل دلگان قدیم اکنون به غیر ازچندین نخل پیر و تشنه وچند تل خاک که نشان ازخانه های قدیمیست چیز دیگری نیست،آنجا چندتاباغ وجود دارد از بزرگان وریش سفیدان اسم آنها راپرسیدیم باغ دادکریم،باغ مهراب خان،باغ سهراب و سایرباغات... اینجا محل سکونت طایفه هوت رخشانی بوده است،محلی که درقدیم انبارغله دلگان بوده است،اکنون به بیابانی تبدیل می شود...زندگی تاهمین چندسال پیش درآنجا رونق داشت ولی متاسفانه باخشک شدن قناتها ونرسیدن آب به باغات همه سرسبزی اینجادر عرض چند سال به خشکی رفت...دردلگان یک دریاچه فصلی هست که مردم منطقه به آن هیروک می گویند،هیروک در فصولی که باران می بارد آب دارد ومحل آبشخور دامهای مردم منطقه می باشد،هیروک درفصل بهار محل چراگاه دامهای مردم منطقه هست ،در آنجا پرندگانی هم یافت میشودکه از نقاط سردسیربه اینجا کوچ میکنند....راستی در ایام عیدنوروز مردم منطقه هر روز به این مکان سفر می کنند...

اینجا نیازبه مراقبت دارد.