به گزارش مرجع وبلاگی دلگان ؛ در آستانه  سالگرد پرکشیدن شهدای منا / نقاشی مینیاتور 

للل